Algemene voorwaarden

Privacybeleid

Artikel 1: Definities

1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon (consument) of (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (B2B).
1.2 Maggie’s: Maggie’s VOF. die zich onder meer bezig houdt met het aanbrengen en via haar webshop verkopen beauty producten, het geven van diverse beauty behandelingen en het verzorgen van opleidingen, waarmee de opdrachtgever zaken doet.
1.3 Verkoop op afstand: Manier van verkoop waarbij door Maggie’s gebruik wordt gemaakt van één of meer techniek(en) voor communicatie om een overeenkomst op afstand te sluiten.
1.4 Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Maggie’s, daaronder mede begrepen verkoop of afstand.
1.5 PMU: Permanente make-up: pigmentstoffen die in de huid worden gebracht ter vervanging van tijdelijke make-up, zoals lipcontouren, eyeliner en wenkbrauwen.
1.6 Maggie’s (PMU)-opleidingen: permanente make up en andere beauty opleidingen verzorgd door Maggie’s, zowel online (Maggie’s Academy) als op locatie.
1.7 Prijs: De prijs voor producten en/of diensten.
1.8 Diensten: onder meer (maar niet uitsluitend) PMU behandelingen, advisering en voorlichting over PMU, het verzorgen van (PMU) opleidingen.
1.9 Aanbod: Iedere aanbieding die Maggie’s doet voor producten of diensten met de daarbij behorende voorwaarden die hier op van toepassing zijn.
1.10 Herroepingsrecht: het recht waarbij een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van bestelling, zonder opgave van reden een overeenkomst kan ontbinden.

Contactgegevens Maggie’s:

Maggie’s VOF
Van Giffenstraat 6
8601EX SNEEK
Telefoon: 0031 (0)28446940
e-mail: Info@maggies-spray.nl
KvK-nummer: 63937727
Btw-nummer:NL8110544675B01
Website: https://www.maggies-spray.nl + www.maggies-academy.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van producten en het leveren van diensten al dan niet via de website van Maggie’s.
2.2 De opdrachtgever accepteert de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het accepteren van een aanbod of het plaatsen van een bestelling al dan niet via de website van Maggie’s.
2.3 Maggie’s is nimmer gebonden aan afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen strijdig met deze voorwaarden, tenzij en voor zover deze door Maggie’s uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Maggie’s uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van degenen voor wiens handelen dan wel nalaten Maggie’s aansprakelijk kan zijn.

Artikel 3: Aanbiedingen

3.1 Iedere aanbieding van product of dienst bevat een volledige en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en diensten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Maggie’s niet.
3.2 Maggie’s zal het aanbod zodanig doen dat het voor de opdrachtgever duidelijk is welke rechten en plichten deze heeft bij aanvaarding van het aanbod.
3.3 Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.4 Aanbiedingen op de website en/of in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie en schriftelijke bevestiging per e-mail van Maggie’s. Behoudens in de situatie als bedoeld in het volgende lid, komt, in het geval Maggie’s de overeenkomst niet schriftelijk per e-mail heeft bevestigd, een overeenkomst tot stand doordat Maggie’s met uitvoeringshandelingen is begonnen.
4.2 Indien de Opdrachtgever een consument is die het aanbod via elektronische weg heeft geaccepteerd, bevestigt Maggie’s onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de acceptatie van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze acceptatie niet is bevestigd, heeft deze Opdrachtgever als consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Maggie’s zal voor de uitvoering van de overeenkomst de opdrachtgever die een consument is voorzien van de nodige informatie. Deze informatie bevat onder meer: de belangrijkste kenmerken van producten of diensten, de prijs inclusief alle belastingen, leveringskosten, de wijze van betalen, de uitvoering en levering en, indien van toepassing, het bestaan van het herroepingsrecht (zie artikel 5).
4.4 Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van Maggie’s binden Maggie’s slechts indien deze schriftelijk per e-mail door Maggie’s zijn bevestigd.
4.5 Het is Maggie’s toegestaan, binnen de wettelijke kaders, onderzoek te doen naar kredietwaardigheid van de opdrachtgever en een bestelling, afspraak of aanvraag te weigeren, indien Maggie’s op grond van bedoeld onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet, dan wel onder specifieke voorwaarden met de betreffende opdrachtgever aan te gaan.
4.6 Aantasting van de geldigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 5: Herroepingsrecht

5.1 Indien de opdrachtgever een consument is dan heeft deze het recht om in geval van koop op afstand de overeenkomst met Maggie’s gedurende een bedenktermijn van 14 dagen te ontbinden.
5.2 De in lid 1 genoemde bedenktermijn gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen of als een consument meerdere producten heeft besteld, de dag nadat de consument de laatste zending heeft ontvangen.
5.3 De in lid 1 bedoelde bedenktermijn gaat in geval van het leveren van een dienst door Maggie’s in op de dag nadat de overeenkomst met de consument is gesloten.
5.4 Indien een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan maakt hij dit op ondubbelzinnige wijze schriftelijk (per e-mail) aan Maggie’s kenbaar. Uitsluitend de kosten voor het terugzenden van de producten komen voor rekening van de consument. Consument is gehouden het product of de producten met alle geleverde toebehoren, zo veel mogelijk in originele staat en verpakking, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, nadat hij een beroep heeft gedaan op het herroepingsrecht, aan Maggie’s te retourneren. Indien aantoonbaar sprake is van waardevermindering van het product, dan is consument hiervoor aansprakelijk en dient de door Maggie’s te bepalen waardevermindering te vergoeden.
5.5 Indien de consument de overeenkomst heeft ontbonden, waarvan de consument een ontvangstbevestiging ontvangt, zal Maggie’s het door de consument betaalde bedrag, binnen 14 dagen nadat de consument de overeenkomst heeft ontbonden, terugbetalen.
Het is Maggie’s toegestaan te wachten met terugbetalen tot zij het product van de consument retour heeft ontvangen of tot de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft geretourneerd.
5.6 Maggie’s kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Maggie’s dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de consument;
2. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
4. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Maggie’s geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
5. Producten van hygiënische aard waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
6. Diensten betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding als in de betreffende overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
7. Diensten waarvan de levering/uitvoering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5.1 is verstreken.
5.7 Het bepaalde in dit artikel geldt uitsluitend voor opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in het geval het gaat om koop op afstand.

Artikel 6: Prijs

6.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
6.2 In afwijking van het vorige lid kan Maggie’s producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Maggie’s geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
6.3 Prijzen zijn exclusief BTW en/of andere heffingen, of kosten welke in verband met de overeenkomst verschuldigd zijn, tenzij anders is vermeld in de aanbiedingen of opdrachtbevestigingen.
6.4 Maggie’s heeft het recht om prijsstijgingen, de invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen, die optreden na de totstandkoming van de overeenkomst door te berekenen aan de opdrachtgever, ongeacht of deze voorzienbaar waren.
6.5 Indien de opdrachtgever een consument is dan heeft deze de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop een (aangekondigde) prijsstijging ingaat.

Artikel 7: Levering Producten

7.1 Alle producten worden door Maggie’s zo spoedig mogelijk geleverd, doch uiterlijk binnen 30 dagen. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Indien de levertermijn niet haalbaar is zal Maggie’s de opdrachtgever hiervan op de hoogte te brengen. In dat geval komt de opdrachtgever geen recht van schadevergoeding, van (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst of van enig opschortingsrecht toe.
7.2 Indien opdrachtgever een consument is zal Maggie’s, in afwijking van lid 1,deze de mogelijkheid bieden om de koop te ontbinden en zal Maggie’s het door deze consument al betaalde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.
7.3 Levering van producten vindt plaats op het adres dat door de opdrachtgever is opgegeven tenzij anders overeengekomen.
7.4 Indien Maggie’s het bestelde product niet kan leveren dan kan Maggie’s de opdrachtgever een vervangend product aanbieden. De opdrachtgever is vrij om dit al dan niet te accepteren.
7.5 Tenzij anders overeengekomen worden retourzendingen slechts door Maggie’s geaccepteerd, nadat zij hiervoor schriftelijk per e-mail goedkeuring heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever.
7.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in de termijn van uitvoering.

Artikel 8: Levering Diensten

8.1 Opdrachtgever kan via de website van Maggie’s een afspraak maken voor een (PMU) behandeling.
8.2 Inschrijving voor een (PMU-)opleiding vindt plaats door het sturen van een aanmelding email.
8.3 Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 5.6 is het herroepingsrecht voor een opdrachtgever die consument is niet van toepassing bij een afspraak voor een (PMU-)behandeling en een (PMU-)opleiding.
8.4 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet, dan wel niet volledig nakomt is Maggie’s gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, de PMU-opleiding of behandeling te onderbreken, te blokkeren (online) of te beëindigen. De daaruit voortvloeiende kosten (daaronder begrepen de volledige kosten van de opleiding of behandeling, welke direct opeisbaar zijn) voor Maggie’s komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10: Betaling

10.1 Alle betalingen dienen binnen een termijn van 7 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening te geschieden, tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders is vermeld. Maggie’s is gerechtigd elektronisch te factureren.
10.2 Opdrachtgever dient betalingen aan Maggie’s volgens haar bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Maggie’s is gerechtigd de aangeboden betaalwijzen te wijzigen. Maggie’s is te allen tijde gerechtigd contante- of pinbetaling, vooruitbetaling of aanbetaling, dan wel zekerheid voor de betaling alsmede aanvullende informatie te vorderen, aan welke vordering Opdrachtgever onverwijld zal dienen te voldoen.
10.3 Indien opdrachtgever een consument is en niet, danwel niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze nadat hij door Maggie’s is gewezen op de te late betaling en Maggie’s de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Maggie’s gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: maximaal 15% over openstaande bedragen tot Є 2.500,00; 10% over de daarop volgende Є 2.500,00 en 5% over de volgende Є 5.000,00, met een minimum van Є 40,00.
10.4 Indien opdrachtgever handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en niet, danwel niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zal de opdrachtgever zonder ingebrekestelling, na verloop van 14 dagen, in verzuim zijn en vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd zijn van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Tevens is het bepaalde in 10.5 en 10.6 van toepassing.
10.5 Alle kosten van invordering van het door opdrachtgever verschuldigde zijn voor rekening van opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen al de kosten van naar het redelijk oordeel van Maggie’s noodzakelijke buitengerechtelijke incasso, waartoe behoren de kosten van juridische bijstand, vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten vordering met een minimum van Є 250,00.
10.6 In geval van te late betaling is Maggie’s gerechtigd haar verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden alsmede van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Maggie’s uit welke hoofde dan ook voor schade, daaronder begrepen bedrijfsschade en/of andere vormen van gevolgschade of indirecte schade van opdrachtgever of derden, is beperkt tot het bedrag van de door
opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie voor het product of dienst van Maggie’s, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van Maggie’s.
11.2 Het in het voorgaande lid bepaalde geldt tevens voor schade veroorzaakt door derden die door Maggie’s zijn ingeschakeld.
11.3 Maggie’s is nimmer aansprakelijk voor een gebrek in een afgeleverd product, dat het gevolg is van enig gebrek in een door een derde aan Maggie’s afgeleverd product, danwel door een derde rechtstreeks aan de klant afgeleverd product.
11.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade aan zaken en eigendommen van Maggie’s en derden.
11.5 Indien Opdrachtgever op basis van de producten en/of diensten van Maggie’s bepaalde beslissingen neemt, kan Maggie’s nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor de resultaten of de gevolgen daarvan.
11.6 Maggie’s is bij het verrichten van haar diensten niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van, danwel beschadiging aan, persoonlijke eigendommen van opdrachtgever.

Artikel 12 Verplichtingen van opdrachtgever

12.1 De opdrachtgever is gehouden Maggie’s steeds tijdig alle medewerking te verlenen, alle zaken, gegevens , informatie en inlichtingen te verschaffen welke Maggie’s noodzakelijk of nuttig acht, teneinde haar werkzaamheden en/of leveringen tijdig te kunnen verrichten.
12.2. De opdrachtgever is gehouden kennis te nemen van de door Maggie’s ter beschikking gestelde informatie waaronder “Algemene informatie PMU” en “Nazorginstructie” en Maggie’s onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn en staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie.
12.3. Maggie’s is nimmer aansprakelijk voor het door Opdrachtgever niet ontvangen van berichten, informatie e.d. van Maggie’s wegens storingen in het netwerk en/of emailverkeer van Opdrachtgever zelf en ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichtingen jegens Maggie’s.

Artikel 13 Ontbinding en annulering

13.1 Maggie’s is gerechtigd zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, met onmiddellijke ingang en zonder dat Maggie’s ter zake tot enige schadevergoeding is gehouden, de overeenkomst met de opdrachtgever door schriftelijke mededeling (bij voorkeur per e-mail) aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd overige rechten van Maggie’s, in geval van enige tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Maggie’s.
13.2 Voorts is Maggie’s bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Maggie’s ter zake tot enige schadevergoeding is gehouden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er
zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Maggie’s kan worden gevergd.
13.4 Indien de opdrachtgever een geplaatste bestelling, opdracht of afspraak geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde en gereedgemaakte producten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.
13.5 Het staat Maggie’s vrij in het geval het aantal aanmeldingen voor een (PMU) opleiding onvoldoende is, om in overleg met opdrachtgever, een andere locatie, datum en/of tijdstip, dan door de opdrachtgever aangegeven keuze, vast te stellen. Indien tussen  Maggie’s en Opdrachtgever geen overeenstemming wordt bereikt staat het opdrachtgever vrij de PMU-opleiding kosteloos te annuleren.
13.6 Een opdrachtgever is gerechtigd om voor aanvang van de (PMU)-opleiding deze schriftelijk te annuleren. In geval van annulering zal Maggie’s de opdrachtgever een gedeelte van de prijs als volgt in rekening brengen:

 • bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de (PMU)-opleiding 75% van de prijs;
 • bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de (PMU)-opleiding is de volledige prijs van de (PMU)-opleiding verschuldigd.

13.7 In het geval een (PMU-)opleiding uit meerdere dagen bestaat, is het niet mogelijk te annuleren nadat de eerste opleidingsdag heeft plaatsgevonden. In dat geval is opdrachtgever de volledige prijs van de PMU-opleiding verschuldigd, en is de vordering van Maggie’s direct opeisbaar indien opdrachtgever het volledige bedrag nog niet heeft betaald.
13.8 Maggie’s behoudt zicht het recht voor een door de Opdrachtgever gekozen trainer te vervangen door een andere trainer en overige wijzigingen aan te brengen in het opleidingsprogramma.

Artikel 14 Reclames

14.1 De Opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot een door Maggie’s geleverd product of door Maggie’s geleverde dienst binnen acht dagen nadat levering heeft plaatsgevonden danwel de dienst is verricht, aan Maggie’s kenbaar te maken. In het geval een reclame betrekking heeft op een door Maggie’s uitgevoerde (PMU)behandeling geldt een reclametermijn van 6 weken nadat de laatste behandeling is uitgevoerd.
14.2 Indien de klant niet overeenkomstig voornoemde termijnen reclameert, dan komt deze geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
14.3 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op en blijft deze ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten en/of diensten.

Artikel 15: Klachten

15.1 Indien de opdrachtgever een consument is die een klacht heeft over product(en) of dienst(en) dan kan hij bij Maggoe’s per e-mail een klacht indienen.
15.2 Maggie’s zal een klacht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht in behandeling nemen. Om tot een oplossing te komen zal een periode van maximaal 30 dagen gehanteerd worden, tenzij de situatie dit niet toelaat. De periode van 30 dagen gaat in na het ontvangen van de klacht door Maggie’s.
15.3 In het geval partijen binnen genoemde periode van 30 dagen niet tot een oplossing komen, dan kan de opdrachtgever zijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 16: Persoonsgegevens

De door opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden door Maggie’s zorgvuldig behandeld overeenkomstig de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zoals nader toegelicht in de privacyverklaring van Maggie’s.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Voor zover niet anders naar regels van dwingend recht voorgeschreven, worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Maggie’s gevestigd is.

Trakteer jezelf!

Wees welkom en reserveer online.

Als botox en filters nét een stap te ver zijn voor je, is dit jouw nieuwe favoriete behandeling op het gebied van anti aging.
Met een speciaal tangetje en serum wordt een collageen draad in de rimpel aangebracht. De draad lost op in kleine nanodeeltjes en zakt in huid. Daardoor wordt de collageen aanmaak gestimuleerd en de rimpel minder zichtbaar. Deze behandeling helpt de huid te beschermen tegen de tekenen van huidveroudering. Het versterkt de elasticiteit van de huid en voegt een natuurlijke glans toe.

Wat doet een collageen draden behandeling van V Line?

 • Zeer effectieve anti rimpel behandeling
 • Plaatselijk, maar ook full face te plaatsen
 • Goedkoper dan fillers, en toch effectief​
 • Direct een liftend en huidverbeterend effect
 • Verbeterd de kaaklijn

De behandeling is:

 • Geheel pijnloos
 • Duurt 60 minuten
 • Eenmalig of in kuur

 

 

 

Het aantal sessies

Er is na één behandeling direct al resultaat te zien! Voor het beste (en langdurig) resultaat wordt deze techniek gecombineerd met een peeling en microneedling. Het kan in dat geval belangrijk zijn om een kuur te volgen: 

 • 3 behandelingen: 1 behandeling per 10 tot 14 dagen
 • Na 4 maanden weer 1 behandeling (deze tijd heeft de huid nodig om collageen aan te maken)

Afhankelijk van je huidtype en leeftijd behoudt het resultaat tussen 6-12 maanden.
De behandeling is voor zowel mannen als vrouwen geschikt.